The vascular endothelial cell is a new origin of melanin pigment on cynomolgus macaque with neurocutaneous melanosis.

Chuan Qin, Hua Zhu, Yunxin Chen, Jiamei Li, Wei Deng, Yanfeng Xu, Xiaowei Dai, Chunshi Jia, Qi Kong, Lan Huang, Yali Liu, Chunmei Ma, Chong Xiao, Ying Liu, Qin Li, Erwan Bezard
Pigment Cell & Melanoma Research. 2008-12-01; 21(6): 710-711
DOI: 10.1111/j.1755-148x.2008.00507.x

PubMed
Read on PubMed1. Pigment Cell Melanoma Res. 2008 Dec;21(6):710-1. doi:
10.1111/j.1755-148X.2008.00507.x.

The vascular endothelial cell is a new origin of melanin pigment on cynomolgus
macaque with neurocutaneous melanosis.

Qin C, Zhu H, Chen Y, Li J, Deng W, Xu Y, Dai X, Jia C, Kong Q, Huang L, Liu Y,
Ma C, Xiao C, Liu Y, Li Q, Bezard E.

DOI: 10.1111/j.1755-148X.2008.00507.x
PMID: 19067973 [Indexed for MEDLINE]

Know more about