A novel in vitro preparation: The intact hippocampal formation

Ilgam Khalilov, Monique Esclapez, Igor Medina, Djamila Aggoun, Karri Lamsa, Xavier Leinekugel, Roustem Khazipov, Yehezkel Ben-Ari
Neuron. 1997-10-01; 19(4): 743-749
DOI: 10.1016/S0896-6273(00)80956-3


Know more about