Red Fluorescent Probe for Monitoring the Dynamics of Cytoplasmic Calcium Ions

Takahiro Egawa, Kazuhisa Hirabayashi, Yuichiro Koide, Chiaki Kobayashi, Naoya Takahashi, Tomoko Mineno, Takuya Terai, Tasuku Ueno, Toru Komatsu, Yuji Ikegaya, Norio Matsuki, Tetsuo Nagano, Kenjiro Hanaoka
Angew. Chem.. 2013-02-25; 125(14): 3966-3969
DOI: 10.1002/ange.201210279


Auteurs Bordeaux Neurocampus