Comparison of the expression and toxicity of AAV2/9 carrying the human A53T α-synuclein gene in presence or absence of WPRE

Xiuping Sun, Xuan Yu, Ling Zhang, Wenjie Zhao, Manshi Wang, Yu Zhang, Xianglei Li, Ran Gao, Ludivine S. Breger, Sandra Dovero, Gregory Porras, Pierre-Olivier Fernagut, Benjamin Dehay, Erwan Bezard, Chuan Qin
Heliyon. 2021-02-01; 7(2): e06302
DOI: 10.1016/j.heliyon.2021.e06302


Auteurs Bordeaux Neurocampus